Zhang Hongfeng Zhang Hongfeng

Articles:  1-1 of 1

  • Small mammals collected from Qinghai Province, China

    Motokawa Masaharu , Zhang Hongfeng , Pei Junfeng , Asakawa M , Asahara Masakazu , Wen Wei-Jan , Liu Chunguang , Mahmut Halik , Wu Xiaomin , Hoshino Buho

    We collected 78 specimens of small mammals from Qinghai Province. China, in the summers of 2007 and 2009. Nine species of the orders Rodentia and Lagomorpha were identified: Allactaga sibirica, Dipus …

    Biogeography 12, 29-37, 2010-08

    IR 

Page Top