Shirabe Ken

Articles:  1-1 of 1

  • Surgical treatment of liver metastasis of gastric cancer : a retrospective multicenter cohort study (KSCC1302)

    Oki Eiji , Tokunaga Shoji , Emi Yasunori , Kusumoto Tetsuya , Yamamoto Manabu , Fukuzawa Kengo , Takahashi Ikuo , Ishigami Sumiya , Tsuji Akihito , Higashi Hidefumi , Nakamura Toshihiko , Saeki Hiroshi , Shirabe Ken , Kakeji Yoshihiro , Sakai Kenji , Baba Hideo , Nishimaki Tadashi , Natsugoe Shoji , Maehara Yoshihiko , KyushuStudyGroupofClinicalCancer

    Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association 19(3), 968-976, 2016

    Ichushi Web 

Page Top