Kamimaki Tsutomu

Articles:  1-1 of 1

  • Systematic molecular analyses of SHOX in Japanese patients with idiopathic short stature and Leri–Weill dyschondrosteosis

    Shima Hirohito , Tanaka Toshiaki , Kamimaki Tsutomu , Dateki Sumito , Muroya Koji , Horikawa Reiko , Kanno Junko , Adachi Masanori , Naiki Yasuhiro , Tanaka Hiroyuki , Mabe Hiroyo , Yagasaki Hideaki , Kure Shigeo , Matsubara Yoichi , Tajima Toshihiro , Kashimada Kenichi , Ishii Tomohiro , Asakura Yumi , Fujiwara Ikuma , Soneda Shun , Nagasaki Keisuke , Hamajima Takashi , Kanzaki Susumu , Jinno Tomoko , Ogata Tsutomu , Fukami Maki , TheJapaneseSHOXstudygroup

    Journal of human genetics 61(7), 585-591, 2016-07

Page Top