Nakane Kunio NAKANE Kunio

Articles:  1-1 of 1

  • A COMPARISON OF THE EFFICACY AND SAFETY OF TREATMENT WITH SIMEPREVIR AGAINST TELAPREVIR

    ARATA Suguru , OHSHIMA Shigetoshi , GOTO Takashi , MIURA Kouichi , KOMATSU Masafumi , NAKANE Kunio , YAGISAWA Hitoshi , TAWARAYA Hironobu , NAKAJIMA Kou , FUNAOKA Masato , HOSHINO Takao , KURAMITSU Tomoyuki , FUJISHIMA Yuukou , WATANABE Daisuke , AJIMINE Takuma , OHNISHI Hirohide

    AIM : To compare the efficacy and safety of triple therapy with simeprevir (SMV) against tripletherapy with telaprevir (TPV) while treating chronic hepatitis C (CHC).METHOD : A total of 230 CHC patien …

    秋田医学 43(1), 29-37, 2016

    IR 

Page Top