Goto Akiteru

Articles:  1-1 of 1

  • Association of variations in HLA class II and other loci with susceptibility to EGFR-mutated lung adenocarcinoma.

    Shiraishi Kouya , Okada Yukinori , Takahashi Atsushi , Kamatani Yoichiro , Momozawa Yukihide , Ashikawa Kyota , Kunitoh Hideo , Matsumoto Shingo , Takano Atsushi , Shimizu Kimihiro , Goto Akiteru , Tsuta Koji , Watanabe Shun-Ichi , Ohe Yuichiro , Watanabe Yukio , Goto Yasushi , Nokihara Hiroshi , Furuta Koh , Yoshida Akihiko , Goto Koichi , Hishida Tomoyuki , Tsuboi Masahiro , Tsuchihara Katsuya , Miyagi Yohei , Nakayama Haruhiko , Yokose Tomoyuki , Tanaka Kazumi , Nagashima Toshiteru , Ohtaki Yoichi , Maeda Daichi , Imai Kazuhiro , Minamiya Yoshihiro , Sakamoto Hiromi , Saito Akira , Shimada Yoko , Sunami Kuniko , Saito Motonobu , Inazawa Johji , Nakamura Yusuke , Yoshida Teruhiko , Yokota Jun , Matsuda Fumihiko , Matsuo Keitaro , Daigo Yataro , Kubo Michiaki , Kohno Takashi

    Lung adenocarcinoma driven by somatic EGFR mutations is more prevalent in East Asians (30-50%) than in European/Americans (10-20%). Here we investigate genetic factors underlying the risk of this dise …

    Nature communications (7), 2016-08-09

    IR 

Page Top