Takimoto Kohei

Articles:  1-1 of 1

  • Characteristics, treatments, and outcomes of severe sepsis of 3195 ICU-treated adult patients throughout Japan during 2011-2013

    Hayakawa Mineji , Saito Shinjiro , Uchino Shigehiko , Yamakawa Kazuma , Kudo Daisuke , Iizuka Yusuke , Sanui Masamitsu , Takimoto Kohei , Mayumi Toshihiko , Azuhata Takeo , Ito Fumihito , Yoshihiro Shodai , Hayakawa Katsura , Nakashima Tsuyoshi , Ogura Takayuki , Noda Eiichiro , Nakamura Yoshihiko , Sekine Ryosuke , Yoshikawa Yoshiaki , Sekino Motohiro , Ueno Keiko , Okuda Yuko , Watanabe Masayuki , Tampo Akihito , Saito Nobuyuki , Kitai Yuya , Takahashi Hiroki , Kobayashi Iwao , Kondo Yutaka , Matsunaga Wataru , Nachi Sho , Miike Toru , Takahashi Hiroshi , Takauji Shuhei , Umakoshi Kensuke , Todaka Takafumi , Kodaira Hiroshi , Andoh Kohkichi , Kasai Takehiko , Iwashita Yoshiaki , Arai Hideaki , Murata Masato , Yamane Masahiro , Shiga Kazuhiro , Hori Naoto

    Journal of intensive care (4), 44, 2016-07-12

Page Top