Morimoto Takeshi

Articles:  1-1 of 1

  • 表彰論文 Initial Surgical Versus Conservative Strategies in Patients With Asymptomatic Severe Aortic Stenosis

    Taniguchi Tomohiko , Morimoto Takeshi , Shiomi Hiroki , Ando Kenji , Kanamori Norio , Murata Koichiro , Kitai Takeshi , Kawase Yuichi , Izumi Chisato , Miyake Makoto , Mitsuoka Hirokazu , Kato Masashi , Hirano Yutaka , Matsuda Shintaro , Nagao Kazuya , Inada Tsukasa , Murakami Tomoyuki , Takeuchi Yasuyo , Yamane Keiichiro , Toyofuku Mamoru , Ishii Mitsuru , Minamino Eri , Kato Takao , Inoko Moriaki , Ikeda Tomoyuki , Komasa Akihiro , Ishii Katsuhisa , Hotta Kozo , Higashitani Nobuya , Kato Yoshihiro , Inuzuka Yasutaka , Maeda Chiyo , Jinnai Toshikazu , Morikami Yuko , Sakata Ryuzo , Kimura Takeshi

    福田記念医療技術振興財団情報 (29), 113-124, 2016-12

Page Top