Sadatsugu MUTO

Articles:  1-1 of 1

  • H-Mode-Like Discharge under the Presence of 1/1 Rational Surface at Ergodic Layer in LHD

    Shigeru MORITA , Tomohiro MORISAKI , Kenji TANAKA , Motoshi GOTO , Suguru MASUZAKI , Masaki OSAKABE , Satoru SAKAKIBARA , Ryuichi SAKAMOTO , Kazuo TOI , Naoko ASHIKAWA , Hisamichi FUNABA , Katsunori IKEDA , Osamu KANEKO , Kazuo KAWAHATA , Shin KUBO , Sadatsugu MUTO , Kenichi NAGAOKA , Kiyohiko NISHIMURA , Hideaki NOZATO , Yoshihide OKA , Takashi SHIMOZUMA , Yasuhiko TAKEIRI , Tokihiko TOKUZAWA , Katsuyoshi TSUMORI , Experimental Group LHD

    H-mode-like discharge was found in LHD with a full Bt field of 2.5 T at an outwardly shifted configuration of Rax = 4.00 m where the m?n = 1?1 rational surface is located at the ergodic layer. The H-m …

    プラズマ・核融合学会誌 (Vol. 80), No. 4 pp.279-280, 2004-04-01

    IR 

Page Top