Hajime SUZUKIl

Articles:  1-1 of 1

  • Impurity emission characteristics of long pulse discharges in Large Helical Device

    Takash KOBUCHI , Kuninori SATO , Nobuaki NODA , Masahiko EMOTO , Hisamichi FUNABA , Motosh GOTO , Katsumi IDA , Hiroshi IDEI , Shigeru INAGAKI , Noriyuki INOUE , Mirsutaka ISOBE , Shinichiro KADO , Osamu KANEKo , Kazuo KAWAHATA , Akio KOMORI , Shin KUBO , Ryuhei KUMAZAWA , Suguru MASUZAKI , Takashi MINAMI , Jun-ichi MIYAZAWA , Tomohiro MORISAKI , Shigeru MORITA , Sadayoshi MURAKAMI , Sadatsugu MUTO , Takashi MUTOH , Yoshio NAGAYAMA , Yukio NAKAMURA , Hideya NAKANISHI , Kazumichi NARIHARA , Kiyohiko NISHIMURA , Satoshi OHDACHI , Nobuyoshi OHYABU , Yoshihide OKA , Masaki OSAKABE , Tetsuo OZAKI , Byron J. PETERSON , Kenji SAITO , Akio SAGARA , Satoru SAKAKIBARA , Ryuichi SAKAMOTO , Hajime SASAO , Mamiko SASAO , Motoyasu SATO , Tetsuo SEKI , Takashi SHIMOZUMA , Mamoru SHOJI , Shigeru SUDO , Hajime SUZUKIl , Yasuhiko TAKEIRI , Manabu TAKECHI , Kenji TANAKA , Kazuo TOI , Tokihiko T0KUZAWA , Katsuyoshi TSUMORI , Kazuhiro TSUZUKI , Ichihiro YAMADA , Hiroshi YAMADA , Satarou YAMAGUCHI , Satoshi YAMAMOTO , Kozo YAMAZAKI , Masayuki YOKOYAMA , Kiyomasa WATANABE , Tetsuo WATARI , Osamu MOTOJIMA , Masami FUJIWARA

    Line spectra from intrinsic impurity ions have been monitored during the three kinds of long-pulse discharges (ICH, ECH, NBI). Constant emission from the iron impurity shows no preferential accumulati …

    Journal of Plasma and Fusion Research SERIES (Vol.3. pp.121-124), 2000-01-01

    IR 

Page Top