Akio KOMORI

Articles:  1-1 of 1

  • Density Regimes of Complete Detachment and Serpens Mode in LHD

    Junichi MIYAZAWA , Suguru MASUZAKI , Motoshi GOTO , Naoki TAMURA , Ryuichi SAKAMOTO , Byron J. PETERSON , Ichihiro YAMADA , Kazumichi NARIHARA , Kenji TANAKA , Tokihiko TOKUZAWA , Mamoru SHOJI , Hisamichi FUNABA , Satoru SAKAKIBARA , Masahiro KOBAYASHI , Masaki OSAKABE , Shigeru MORITA , Hajime ARIMOTO , Katsumi KONDOH , Sadayoshi MURAKAMI , Masaki NISHIURA , Naoko ASHIKAWA , Tomohiro MORISAKI , Kiyohiko NISHIMURA , Hiroshi YAMADA , Nobuyoshi OHYABU , Akio KOMORI , Osamu MOTOJIMA , LHD Experimental Group the

    In the Large Helical Device (LHD), the hot plasma column shrinks at the high-density regime and complete detachment takes place. Hydrogen volume recombination is observed at complete detachment. This …

    Plasma and Fusion Research (Vol.1), 026-1~026-8, 2006-01-01

    IR 

Page Top