Akio KOMORI

Articles:  1-1 of 1

  • Progress in Impurity-Related Physics Experiments in LHD

    Shigeru MORITA , Chunfeng DONG , Motoshi GOTO , Masahiro KOBAYASHI , Sadatsugu MUTO , Kozo YAMAZAKI , Masayuki YOKOYAMA , Hangyu ZHOU , Tsuyoshi AKIYAMA , Naoko ASHIKAWA , Zhengying CU , Keisuke FUJII , Xiang GAO , Masahiro HASUO , Katsumi IDA , Katsunori IKEDA , Atsushi IWAMAE , Osamu KANEKO , Suguru MASUZAKI , Junichi MIYAZAWA , Tomohiro MORISAKI , Kenichi NAGAOKA , Kazumichi NARIHARA , Satoshi OHDACHI , Masaki OSAKABE , Satoru SAKAKIBARA , Ryuichi SAKAMOTO , Mamoru SHOJI , Yasuhiko TAKEIRI , Kenji TANAKA , Kazuo TOI , Masayuki TOKITANI , Tokihiko TOKUZAWA , Katsuyoshi TSUMORI , Kiyomasa WATANABE , Hiroshi YAMADA , Ichihiro YAMADA , Jun YANAGIBAYASHI , Mikiro YOSHINUMA , Akio KOMORI , experiment group LHD

    A variety of density profiles observed in the Large Helical Device (LHD) have suggested an interesting core impurity transport. The edge impurity transport in the ergodic layer formed by stochastic ma …

    Plasma and Fusion Research (Vol.5), S2004-1 -S2004-11, 2010-01-01

    IR 

Page Top