Kazunobu NAGASAKI

Articles:  1-1 of 1

  • Recent Results from LHD Experiment with Emphasis on Relation to Theory from Experimentalist's View

    Hiroshi YAMADA , Katsumi IDA , Kiyomasa WATANABE , Satoru SAKAKIBARA , Shigeru INAGAKI , Sadayoshi MURAKAMI , Yoshiro NARUSHIMA , Nobuyoshi OHYABU , Masayuki YOKOYAMA , Mikiro YOSHINUMA , W.A. COOPER , Takashi KOBUCHI , Masaki OSAKABE , Kazuo TOI , Yasuhiro SUZUKI , Takeshi AKIYAMA , Nobuyuki ASAKURA , Naoko ASHIKAWA , Masahiko EMOTO , Takaaki FUJITA , Masami FUJIWARA , Hisamitsu FUNABA , Pavel GONCHAROV , Motoshi GOTO , Yasuji HAMADA , Satoru HIGASHIJIMA , Tomoaki HINO , Mitsuyasu HOSHINO , Makoto ICHIMURA , Hiroshi IDEI , Takeshi IDO , Katsunori IKEDA , Akihiko ISAYAMA , Mitsutaka ISOBE , Takafumi ITOH , Kimitaka ITOH , Shinichiro KADO , Diana KALININA , Takahiro KANEBA , Osamu KANEKO , Kazuo KAWAHATA , Hayato KAWAZOME , Katsumi KONDO , J.F. LYON , Atsushi MASE , Suguru MASUZAKI , Keisuke MATSUOKA , Yukitoshi MIURA , Junichi MIYAZAWA , Tomohiro MORISAKI , Shigeru MORITA , Sadatsugu MUTO , Takashi MUTOH , Kenichi NAGAOKA , Kazunobu NAGASAKI , Yoshio NAGAYAMA , Yukio NAKAMURA , Hideya NAKANISHI , Kazumichi NARIHARA , Kiyohiko NISHIMURA , Masaki NISHIURA , Akimitsu NISHIZAWA , Nobuaki NODA , Takashi NOTAKE , Hideaki NOZATO , Satoshi OHDACHI , Kunizo OHKUBO , Naoyuki OYAMA , Yoshihide OKA , Hiroyuki OKADA , Tetsuo OZAKI , Byron J. PETERSON , Akio SAGARA , Tomoya SAIDA , Kenji SAITO , Mizuki SAKAMOTO , Ryuichi SAKAMOTO , Mamiko SASAO , Kuninori SATO , Tetsuo SEKI , Takashi SHIMOZUMA , Mamoru SHOJI , Shigeru SUDO , Shoji TAKAGI , Yoshiyuki TAKAHASHI , Yuichi TAKASE , Yasuhiko TAKEIRI , Hidenobu TAKENAGA , Norio TAKEUCHI , Naoki TAMURA , Kenji TANAKA , Masayoshi TANAKA , Tokihiko TOKUZAWA , Yuki TORII , Katsuyoshi TSUMORI , Fumitake WATANABE , Tsuguhiro WATANABE , Tetsuo WATARI , Ichihiro YAMADA , Taiki YAMAGUCHI , Satoshi YAMAMOTO , Kozo YAMAZAKI , Naoaki YOSHIDA , Shinji YOSHIMURA , Yasuo YOSHIMURA , Akio KOMORI , Osamu MOTOJIMA

    he Large Helical Device (LHD) has been extending an operational regime of net-current free plasmas towardsthe fusion relevant condition with taking advantage of a net current-free heliotron concept an …

    Journal of Plasma and Fusion Research SERIES (vol.6), pp.51-59, 2004-01-01

    IR 

Page Top