Akihiko Kinugasa

Articles:  1-1 of 1

  • A Case of Severe Hypoglycemia during Infancy Turned out to be Turner Syndrome with Ringed X

    Zenro Kizaki , Kensuke Matsuo , Maki Yashida , Noriko Fujii , Yumiko Kinoshita , Hisakazu Nakajima , Yasunori Ishihara , Shinsuke Adachi , Kitaro Kosaka , Akihiko Kinugasa , Tohru Sugimoto , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine , Department of Pediatrics Kyoto Prefecture University of Medicine

    Clinical pediatric endocrinology = Clinical pediatric endocrinology 12(Supplement20), 69-73, 2003

Page Top