Kurotaki Naohiro

Articles:  1-1 of 1

  • De novo non-synonymous TBL1XR1 mutation alters Wnt signaling activity

    Nishi Akira , Numata Shusuke , Tajima Atsushi , Zhu Xiaolei , Ito Koki , Saito Atsushi , Kato Yusuke , Kinoshita Makoto , Shimodera Shinji , Ono Shinji , Ochi Shinichiro , Imamura Akira , Kurotaki Naohiro , Ueno Shu-ichi , Iwata Nakao , Fukui Kiyoshi , Imoto Issei , Kamiya Atsushi , Ohmori Tetsuro

    Here we report de novo non-synonymous single-nucleotide variants (SNVs) by conducting whole exome sequencing of 18 trios consisting of Japanese patients with sporadic schizophrenia and their parents. …

    Scientific Reports (7), 2887, 2017-06-06

    IR 

Page Top