Nakamura Tomonori

Articles:  1-1 of 1

  • Clinical diversity caused by novel IGHMBP2 variants

    Yuan Jun-Hui , Hashiguchi Akihiro , Yoshimura Akiko , Yaguchi Hiroshi , Tsuzaki Koji , Ikeda Azusa , Wada-Isoe Kenji , Ando Masahiro , Nakamura Tomonori , Higuchi Yujiro , Hiramatsu Yu , Okamoto Yuji , Takashima Hiroshi

    Journal of human genetics 62(6), 599-604, 2017-06

    Ichushi Web 

Page Top