Ohya Junichi

ID:9000375894208

Department of Orthopaedic Surgery, Tokyo University (2017年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Risk factors of cervical surgery related complications in patients older than 80 years

    Tamai Koji , Matsumoto Morio , Ishii Ken , Hikata Tomohiro , Seki Shoji , Aramomi Masaaki , Ishikawa Tetsuhiro , Kimura Atsushi , Inoue Hirokazu , Inoue Gen , Miyagi Masayuki , Terai Hidetomi , Saito Wataru , Yamada Kei , Hongo Michio , Endo Kenji , Suzuki Hidekazu , Nakano Atsushi , Watanabe Kazuyuki , Ohya Junichi , Chikuda Hirotaka , Aoki Yasuchika , Suzuki Akinobu , Shimizu Masayuki , Futatsugi Toshimasa , Mukaiyama Keijiro , Hasegawa Masaichi , Kiyasu Katsuhito , Iizuka Haku , Nishida Kotaro , Kakutani Kenichiro , Nakajima Hideaki , Murakami Hideki , Nakamura Hiroaki , Demura Satoru , Kato Satoshi , Yoshioka Katsuhito , Namikawa Takashi , Watanabe Kei , Nakanishi Kazuyoshi , Nakagawa Yukihiro , Yoshimoto Mitsunori , Fujiwara Hiroyasu , Nishida Norihiro , Yamashita Masaomi , Sakane Masataka , Yamazaki Masashi , Kaito Takashi , Furuya Takeo , Orita Sumihisa , Ohtori Seiji , Eguchi Yawara , Imagama Shiro , Ando Kei , Kobayashi Kazuyoshi

    <p>Introduction: With an aging population, the proportion of patients aged ≥80 years requiring cervical surgery is increasing. Surgeons are concerned with the high incidence of complications in …

    Spine Surgery and Related Research 1(4), 179-184, 2017

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top