Atsuta Yoshiko

Articles:  1-1 of 1

  • GvHD prophylaxis after single-unit reduced intensity conditioning cord blood transplantation in adults with acute leukemia

    Terakura Seitaro , Kuwatsuka Yachiyo , Yamasaki Satoshi , Wake Atsushi , Kanda Junya , Inamoto Yoshihiro , Mizuta Shuichi , Yamaguchi Takuhiro , Uchida Naoyuki , Kouzai Yasuji , Aotsuka Nobuyuki , Ogawa Hiroyasu , Kanamori Heiwa , Nishiwaki Kaichi , Miyakoshi Shigesaburo , Onizuka Makoto , Amano Itsuto , Fukuda Takahiro , Ichinohe Tatsuo , Atsuta Yoshiko , Murata Makoto , Teshima Takanori

    To investigate better GVHD prophylaxis in reduced intensity conditioning umbilical cord blood transplantation (RIC-UCBT), we compared transplant outcomes after UCBT among GvHD prophylaxes using the re …

    BONE MARROW TRANSPLANTATION 52(9), 1261-1267, 2017-06-12

    IR 

Page Top