Yasunaka Sayaka

Articles:  1-1 of 1

  • Basin-scale distribution of NH₄⁺ and NO₂⁻ in the Pacific Ocean

    Yasunaka Sayaka , Nojiri Yukihiro , Hashioka Taketo , Yoshikawa Chisato , Kodama Taketoshi , Nakaoka Shin-ichiro , Chiba Sanae , Hashihama Fuminori , Wakita Masahide , Furuya Ken , Sasano Daisuke , Murata Akihiko , Uchida Hiroshi , Aoyama Michio

    Journal of oceanography 74(1), 1-11, 2018-02

Page Top