Katoh Yuto

Articles:  1-1 of 1

  • Software-type Wave–Particle Interaction Analyzer on board the Arase satellite

    Katoh Yuto , Kojima Hirotsugu , Hikishima Mitsuru , Takashima Takeshi , Asamura Kazushi , Miyoshi Yoshizumi , Kasahara Yoshiya , Kasahara Satoshi , Mitani Takefumi , Higashio Nana , Matsuoka Ayako , Ozaki Mitsunori , Yagitani Satoshi , Yokota Shoichiro , Matsuda Shoya , Kitahara Masahiro , Shinohara Iku

    We describe the principles of the Wave–Particle Interaction Analyzer (WPIA) and the implementation of the Software-type WPIA (S-WPIA) on the Arase satellite. The WPIA is a new type of instrument for t …

    Earth, Planets and Space (70), 2018-01-08

    IR 

Page Top