Katoh Yuto

Articles:  1-1 of 1

  • Data processing in Software-type Wave–Particle Interaction Analyzer onboard the Arase satellite

    Hikishima Mitsuru , Kojima Hirotsugu , Katoh Yuto , Kasahara Yoshiya , Kasahara Satoshi , Mitani Takefumi , Higashio Nana , Matsuoka Ayako , Miyoshi Yoshizumi , Asamura Kazushi , Takashima Takeshi , Yokota Shoichiro , Kitahara Masahiro , Matsuda Shoya

    The software-type wave–particle interaction analyzer (S-WPIA) is an instrument package onboard the Arase satellite, which studies the magnetosphere. The S-WPIA represents a new method for directly obs …

    Earth, Planets and Space (70), 2018-05-11

    IR 

Page Top