Doi Takahiro

Articles:  1-1 of 1

  • Clinical Manifestations and Long-Term Mortality in Lamin A/C Mutation Carriers From a Japanese Multicenter Registry

    Nakajima Kenzaburo , Aiba Takeshi , Makiyama Takeru , Nishiuchi Suguru , Ohno Seiko , Kato Koichi , Yamamoto Yuta , Doi Takahiro , Shizuta Satoshi , Onoue Kenji , Yagihara Nobue , Ishikawa Taisuke , Watanabe Ichiro , Kawakami Hiroshi , Oginosawa Yasushi , Murakoshi Nobuyuki , Nogami Akihiko , Aonuma Kazutaka , Saito Yoshihiko , Kimura Takeshi , Yasuda Satoshi , Makita Naomasa , Shimizu Wataru , Horie Minoru , Kusano Kengo

    Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 82(11), 2707-2714, 2018-11

    Ichushi Web 

Page Top