Kuramitsu Madoka

Articles:  1-1 of 1

  • Development of reference material with assigned value for human T-cell leukemia virus type 1 quantitative PCR in Japan

    Kuramitsu Madoka , Okuma Kazu , Nakashima Makoto , Sato Tomoo , Sasaki Daisuke , Hasegawa Hiroo , Umeki Kazumi , Kubota Ryuji , Sasada Keiko , Sobata Rieko , Matsumoto Chieko , Kaneko Noriaki , Tezuka Kenta , Matsuoka Sahoko , Utsunomiya Atae , Koh Ki-Ryang , Ogata Masao , Ishitsuka Kenji , Taki Mai , Nosaka Kisato , Uchimaru Kaoru , Iwanaga Masako , Sagara Yasuko , Yamano Yoshihisa , Okayama Akihiko , Miura Kiyonori , Satake Masahiro , Saito Shigeru , Watanabe Toshiki , Hamaguchi Isao

    Microbiology and immunology 62(10), 673-676, 2018-10

Page Top