Takato Naruhisa

Articles:  1-1 of 1

  • A Young Brown Dwarf Companion to DH Tauri

    Itoh Yoichi , Hayashi Masahiko , Tamura Motohide , Tsuji Takashi , Oasa Yumiko , Fukagawa Misato , Hayashi Saeko S. , Naoi Takahiro , Ishii Miki , Mayama Satoshi , Morino Jun-ichi , Yamashita Takuya , Tae-Soo Pyo , Nishikawa Takayuki , Usuda Tomonori , Murakawa Koji , Suto Hiroshi , Oya Shin , Takato Naruhisa , Ando Hiroyasu , Miyama Shoken M. , Kobayashi Naoto , Kaifu Norio

    The Astrophysical Journal 620(2), 984-993, 2005

    IR 

Page Top