Takato Naruhisa

Articles:  1-1 of 1

  • Near-Infrared Coronagraphy of the GG Tauri A Binary System

    Itoh Yoichi , Tamura Motohide , Hayashi Saeko S. , Oasa Yumiko , Fukagawa Misato , Kaifu Norio , Suto Hiroshi , Murakawa Koji , Doi Yoshiyuki , Ebizuka Noboru , Naoi Tahahiro , Takami Hideki , Takato Naruhisa , Wolfgang Gaessler , Kanzawa Tomio , Hayano Yutaka , Kamata Yukiko , David Saint-Jacques

    Publications of the Astronomical Society of Japan 54(6), 963-967, 2002-12-25

    IR 

Page Top