Nakaoka Reina

Articles:  1-1 of 1

  • Giant rhyolite lava dome formation after 7.3 ka supereruption at Kikai caldera, SW Japan

    Tatsumi Yoshiyuki , Suzuki-Kamata Keiko , Matsuno Tetsuo , Ichihara Hiroshi , Seama Nobukazu , Kiyosugi Koji , Nakaoka Reina , Nakahigashi Kazuo , Takizawa Hideaki , Hayashi Kazuki , Chiba Tatsuro , Shimizu Satoshi , Sano Mamoru , Iwamaru Hikaru , Morozumi Haruhisa , Sugioka Hiroko , Yamamoto Yojiro

    Kikai submarine caldera to the south of the Kyushu Island, SW Japan, collapsed at 7.3 ka during the latest supereruption (>500 km3 of magma) in the Japanese Archipelago. Multi functional research s …

    Scientific Reports (8), 2753, 2018-02-09

    IR 

Page Top