Kameda Shingo

Articles:  1-1 of 1

  • Overview of Akatsuki data products: definition of data levels, method and accuracy of geometric correction

    Ogohara Kazunori , Takagi Masahiro , Murakami Shin-ya , Horinouchi Takeshi , Yamada Manabu , Kouyama Toru , Hashimoto George L. , Imamura Takeshi , Yamamoto Yukio , Kashimura Hiroki , Hirata Naru , Sato Naoki , Yamazaki Atsushi , Satoh Takehiko , Iwagami Naomoto , Taguchi Makoto , Watanabe Shigeto , Sato Takao M. , Ohtsuki Shoko , Fukuhara Tetsuya , Futaguchi Masahiko , Sakanoi Takeshi , Kameda Shingo , Sugiyama Ko-ichiro , Ando Hiroki , Lee Yeon Joo , Nakamura Masato , Suzuki Makoto , Hirose Chikako , Ishii Nobuaki , Abe Takumi

    Earth, Planets and Space (69), 167, 2017-12-12

    IR 

Page Top