Danjoh Inaho

Articles:  1-1 of 1

  • Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare

    Yasuda Jun , Kinoshita Kengo , Katsuoka Fumiki , Danjoh Inaho , Sakurai-Yageta Mika , Motoike Ikuko N. , Kuroki Yoko , Saito Sakae , Kojima Kaname , Shirota Matsuyuki , Saigusa Daisuke , Otsuki Akihito , Kawashima Junko , Yamaguchi-Kabata Yumi , Tadaka Shu , Aoki Yuichi , Mimori Takahiro , Kumada Kazuki , Inoue Jin , Makino Satoshi , Kuriki Miho , Fuse Nobuo , Koshiba Seizo , Tanabe Osamu , Nagasaki Masao , Tamiya Gen , Shimizu Ritsuko , Takai-Igarashi Takako , Ogishima Soichi , Hozawa Atsushi , Kuriyama Shinichi , Sugawara Junichi , Tsuboi Akito , Kiyomoto Hideyasu , Ishii Tadashi , Tomita Hiroaki , Minegishi Naoko , Suzuki Yoichi , Suzuki Kichiya , Kawame Hiroshi , Tanaka Hiroshi , Taki Yasuyuki , Yaegashi Nobuo , Kure Shigeo , Nagami Fuji , TheTohokuMedicalMegabankProjectStudyGroup , Kosaki Kenjiro , Sutoh Yoichi , Hachiya Tsuyoshi , Shimizu Atsushi , Sasaki Makoto , Yamamoto Masayuki

    The journal of biochemistry 165(2), 139-158, 2019-02

    Ichushi Web 

Page Top