Chen Bor-Yann

Articles:  1-1 of 1

  • 2013-04

    Zheng Xuesong , Ng I-Son , Ye Chiming , Chen Bor-Yann , Lu Yinghua

    Journal of Bioscience and Bioengineering 115(4), 388-393, 2013-04-01

    DOI 

Page Top