Sato Kanetomo

Articles:  1-1 of 1

  • Synthesis of functional protein in liposome

    Yu Wei , Sato Kanetomo , Wakabayashi Maki , Nakaishi Tomoyuki , Ko-Mitamura Elizabeth P. , Shima Yasufumi , Urabe Itaru , Yomo Tetsuya

    Journal of Bioscience and Bioengineering 92(6), 590-593, 2001-01-01

    DOI 

Page Top