Vaccaro Pablo O.

Articles:  1-1 of 1

  • Blue Laser Diodes Fabricated onm-Plane GaN Substrates

    Tsuda Yuhzoh , Ohta Masataka , Vaccaro Pablo O. , Ito Shigetoshi , Hirukawa Shuichi , Kawaguchi Yoshinobu , Fujishiro Yoshie , Takahira Yoshiyuki , Ueta Yoshihiro , Takakura Teruyoshi , Yuasa Takayuki

    Applied Physics Express 1(1), 011104-011104, 2008-01-11

    DOI 

Page Top