Shirane Masayuki

Articles:  1-1 of 1

  • 2009-11-27

    Ota Yasutomo , Kumagai Naoto , Ohkouchi Shunsuke , Shirane Masayuki , Nomura Masahiro , Ishida Satomi , Iwamoto Satoshi , Yorozu Shinichi , Arakawa Yasuhiko

    Applied Physics Express 2(12), 122301-122301, 2009-11-27

    DOI 

Page Top