Ippommatsu Masamichi

Articles:  1-1 of 1

  • 2010-06-11

    Pernot Cyril , Kim Myunghee , Fukahori Shinya , Inazu Tetsuhiko , Fujita Takehiko , Nagasawa Yosuke , Hirano Akira , Ippommatsu Masamichi , Iwaya Motoaki , Kamiyama Satoshi , Akasaki Isamu , Amano Hiroshi

    Applied Physics Express 3(6), 061004-061004, 2010-06-11

    DOI 

Page Top