Higashino Hidetaka

Articles:  1-1 of 1

  • 1988-08-20

    Enokihara Akira , Higashino Hidetaka , Setsune Kentaro , Mitsuyu Tsuneo , Wasa Kiyotaka

    Japanese Journal of Applied Physics 27(Part 2, No. 8), L1521-L1523, 1988-08-20

    DOI 

Page Top