Keishi Tomohiro

Articles:  1-1 of 1

  • NIJI-III Compact Superconducting Electron Storage Ring

    Takada Hiroshi , Tsutsui Yasumitsu , Emura Katsuji , Miura Fujio , Suzawa Chizuru , Masuda Takato , Okazaki Toru , Keishi Tomohiro , Hosoda Yoshikado , Tomimasu Takio

    Japanese Journal of Applied Physics 30(Part 1, No. 8), 1893-1898, 1991-08-15

    DOI 

Page Top