Harami Taikan

Articles:  1-1 of 1

  • 1997-10-15

    Mitsui Takaya , Shimizu Tatsuo , Imai Yoshihiko , Yoda Yoshitaka , Zhang Xiao Wei , Takei Humihiko , Harami Taikan , Kikuta Seishi

    Japanese Journal of Applied Physics 36(Part 1, No. 10), 6525-6529, 1997-10-15

    DOI 

Page Top