Sugiura Shinsuke

Articles:  1-1 of 1

  • 1999-12-30

    Maekawa Satoshi , Takashima Kazuki , Shimojo Masayuki , Higo Yakichi , Sugiura Shinsuke , Pfister Bruno , Swain Michael V.

    Japanese Journal of Applied Physics 38(Part 1, No. 12B), 7194-7198, 1999-12-30

    DOI 

Page Top