Yamasaki Noriko Y.

Articles:  1-1 of 1

  • 2004-03-10

    Kudo Hiroyuki , Arakawa Takahiro , Ohtsuka Shinichiro , Izumi Toshiyuki , Shoji Shuichi , Sato Hirotaka , Kobayashi Hideomi , Mori Kentaro , Homma Takayuki , Osaka Tetsuya , Iyomoto Naoko , Fujimoto Ryuichi , Mitsuda Kazuhisa , Yamasaki Noriko Y. , Oshima Tai , Futamoto Kazuo , Takei Yoh , Ichitsubo Taro , Fujimori Tamayuki , Ishisaki Yoshitaka , Morita Umeyo , Koga Takeo , Shinozaki Keisuke , Sato Kousuke , Ohashi Takaya , Kuroda Yoshikatsu , Onishi Mitsunobu , Otake Kunio , Beppu Fumiaki

    Japanese Journal of Applied Physics 43(3), 1190-1195, 2004-03-10

    DOI 

Page Top