Mazumder Motaharul Kabir

Articles:  1-1 of 1

  • 2004-05-11

    Tsunemine Yoshikazu , Okudaira Tomonori , Kashihara Keiichiro , Yutani Akie , Shinkawata Hiroki , Mazumder Motaharul Kabir , Ohno Yoshikazu , Yoneda Masahiro , Okuno Yasutoshi , Tsuzumitani Akihiko , Ogawa Hisashi , Mori Yoshihiro

    Japanese Journal of Applied Physics 43(5A), 2457-2461, 2004-05-11

    DOI 

Page Top