Senzaki Junji

Articles:  1-1 of 1

  • 2007-08-06

    Kinoshita Akimasa , Suzuki Kenji , Senzaki Junji , Katou Makoto , Harada Shinsuke , Okamato Mitsuo , Nishizawa Shin-ichi , Fukuda Kenji , Morigasa Fukuyoshi , Endou Tomoyoshi , Isii Takuo , Yashima Teruyuki

    Japanese Journal of Applied Physics 46(8A), 5342-5344, 2007-08-06

    DOI 

Page Top