Oda Hidekazu

Articles:  1-1 of 1

  • 2009-04-20

    Sugii Nobuyuki , Tsuchiya Ryuta , Ishigaki Takashi , Morita Yusuke , Yoshimoto Hiroyuki , Iwamatsu Toshiaki , Oda Hidekazu , Inoue Yasuo , Hiramoto Toshiro , Kimura Shin'ichiro

    Japanese Journal of Applied Physics 48(4), 04C043-04C043, 2009-04-20

    DOI 

Page Top