Arafune Koji

Articles:  1-1 of 1

  • 2009-12-21

    Tachibana Tomihisa , Masuda Junichi , Imai Keita , Ogura Atsushi , Ohshita Yoshio , Arafune Koji , Tajima Michio

    Japanese Journal of Applied Physics 48(12), 121202-121202, 2009-12-21

    DOI 

Page Top