Oda Hidekazu

Articles:  1-1 of 1

  • 2010-04-20

    Kudo Shuichi , Nakanishi Nobuto , Hirose Yukinori , Sato Kazuhiko , Yamashita Tomohiro , Oda Hidekazu , Kashihara Keiichiro , Murata Naofumi , Katayama Toshiharu , Asayama Kyoichiro , Komori Junko , Murakami Eiichi

    Japanese Journal of Applied Physics 49(4), 04DA22-04DA22, 2010-04-20

    DOI 

Page Top