Kono Shin

Articles:  1-1 of 1

  • 2012-02-07

    Okabayashi Jun , Nomura Kiyoshi , Kono Shin , Yamada Yasuhiro

    Japanese Journal of Applied Physics 51, 023003-023003, 2012-02-07

    DOI 

Page Top