Futakami Udai

Articles:  1-1 of 1

  • Coulomb Dissociation of23Al

    Gomi Tomoko , Motobayashi Tohru , Yoneda Ken-ichiro , Kanno Shouko , Aoi Nori , Ando Yoshiaki , Baba Hidetada , Demichi Kimihiko , Fülöp Zsolt , Futakami Udai , Hasegawa Hirokazu , Higurashi Yoshihide , Ieki Kazuo , Imai Nobuaki , Iwasa Naohito , Iwasaki Hironori , Kubo Toshiyuki , Kubono Shigeru , Kunibu Makoto , Matsuyama Yuuichi U. , Michimasa Shin'ichiro , Minemura Toshiyuki , Murakami Hiroyuki , Nakamura Takashi , Saito Akito , Sakurai Hiroyoshi , Serata Masaki , Shimoura Susumu , Sugimoto Takashi , Takeshita Eri , Takeuchi Satoshi , Ue Koji , Yamada Kazunari , Yanagisawa Yoshiyuki , Yoshida Atsushi , Ishihara Masayasu

    Progress of Theoretical Physics Supplement 146, 557-558, 2002-08-24

    DOI 

Page Top