Takahashi Toshiyuki

Articles:  1-1 of 1

  • g-Factor of Λ in the Hypernuclei Studied fromB(M1) Measurement

    Miura Yusuke , Ajimura Shuhei , Fujii Yuu , Fukuda Tomokazu , Hashimoto Osamu , Hotchi Hideaki , Imai Ken'ichi , Imoto Wataru , Kakiguchi Yutaka , Kameoka Satoru , Krutenkova Anna , Maruta Tomofumi , Matsumura Akihiko , Miwa Koji , Miyoshi Toshinobu , Mizunuma Katsuhito , Nakamura Satoshi N. , Nagae Tomofumi , Nomura Hiroshi , Noumi Hiroyuki , Okayasu Yuichi , Otaki Takeshi , Outa Haruhiko , Saha Pranab Kumar , Saitoh Takehiko , Sato Yoshinori , Sekimoto Michiko , Takahashi Toshiyuki , Tamura Hirokazu , Tanida Kiyoshi , Toyoda Akihisa , Ukai Mifuyu , Yamauchi Hirokazu

    Progress of Theoretical Physics Supplement 156, 160-162, 2004-08-24

    DOI 

Page Top