Terashima Yuichi

Articles:  1-1 of 1

  • The Long Suzaku Observation of MCG-6-30-15

    Miniutti Giovanni , Fabian Andrew C. , Crummy Jamie , Larsson Josefin , Anabuki Naohisa , Fukazawa Yasushi , Gallo Luigi C. , Haba Yoshito , Hayashida Kiyoshi , Holt Steve , Kunieda Hideyo , Markowitz Alex , Matsumoto Chiho , Ohno Masanori , Reeves James N. , Takahashi Tadayuki , Tanaka Yasuo , Terashima Yuichi , Torii Ken'ichi , Ueda Yoshihiro , Ushio Masayoshi , Watanabe Shin , Yamauchi Makoto , Yaqoob Tahir

    Progress of Theoretical Physics Supplement 169, 260-264, 2007-08-24

    DOI 

Page Top