Terashima Yuichi

Articles:  1-1 of 1

  • Suzaku Observation of 1H0707-495: Puzzling Spectral Drop around 7 keV

    Hayashida Kiyoshi , Anabuki Naohisa , Gallo Luigi , Iwasawa Kazushi , Tanaka Yasuo , Miniutti Giovanni , Fabian Andy C. , Reeves James N. , Yaqoob Tahir , Okajima Takashi , Matsumoto Chiho , Haba Yoshito , Terashima Yuichi , Kubota Aya , Ueda Yoshihiro , Team the Suzaku

    Progress of Theoretical Physics Supplement 169, 269-273, 2007-08-24

    DOI 

Page Top