Inoue Ryoichi

Articles:  1-1 of 1

  • 2015-01-05

    Inoue Ryoichi , Abe Tomoki , Fujimoto Takeru , Ikadatsu Noriyuki , Tanaka Kenta , Uchida Shigeto , Tazue Akio , Kasada Hirofumi , Ando Koshi , Ichino Kunio

    Applied Physics Express 8(2), 022101-022101, 2015-01-05

    DOI 

Page Top