Kimura Masahiko

Articles:  1-1 of 1

  • Piezoelectric Properties of Sn-Doped (K,Na)NbO3Ceramics

    Ishii Hideki , Kawada Shinichiro , Suzuki Shoichiro , Honda Atsushi , Higai Shin'ichi , Hayashi Hiroyuki , Okuzawa Tadashi , Kimura Masahiko , Omiya Suetake , Kubodera Noriyuki , Konoike Takehiro

    Japanese Journal of Applied Physics 52(9S1), 09KD06-09KD06, 2013-09-01

    DOI 

Page Top