Ohashi Haruka

Articles:  1-1 of 1

  • 2016-05-20

    Tsuchiya Masato , Murakami Kazuki , Magara Kohei , Nakamura Kazuki , Ohashi Haruka , Tokuda Kengo , Takami Takahiro , Ogasawara Haruka , Enta Yoshiharu , Suzuki Yushi , Ando Satoshi , Nakazawa Hideki

    Japanese Journal of Applied Physics 55(6), 065502-065502, 2016-05-20

    DOI 

Page Top